Política de privacitat

ProAsolutions S.L. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web o a qualsevol dels seus serveis. La utilització del web o de qualsevol dels serveis oferts per ProAsolutions S.L. implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s'hi estipula. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta política de privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigida. ProAsolutions S.L. no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament: ProAsolutions S.L. amb NIF ESB62322920, Carrer Piquer, 29 Baixos 1ª 08004 Barcelona (Espanya) e-mail: general (arroba) proasolutions.com

Finalitat del tractament

Oferir i gestionar els nostres Serveis de Consultoria amb el consentiment de la persona interessada.

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat de el tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Els interessats poden dirigir-se a l'AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Responsable del tractament de les seves dades:

ProAsolutions S.L. amb NIF ESB62322920, Carrer Piquer, 29 Baixos 1ª 08004 Barcelona (Espanya) e-mail: general (arroba) proasolutions.com

Finalitat tractem les seves dades personals

Tractem la informació que se'ns facilita per gestionar els nostres Serveis de Consultoria.

En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.

Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se a el tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment, i després, durant el terminis establerts per complir les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.

La legitimació per tractar les seves dades es troba en l'execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

Les dades no seran Comunicats a Tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del Tractament.

Si ens dóna el seu consentiment per enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis, la rebrà mitjançant el nostre correu electrònic.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir .

En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que afectin o que l'afectin significativament de manera similar.

Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Pot exercir els seus drets enviant un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'identifiqui, a la nostra adreça física o l'electrònica.

Les dades personals que tractem procedeixen de la persona interessada, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

Categories de dades a tractar: ​​dades de caràcter identificatiu i adreces postals o electròniques.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l'usuari.

L'usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Per a més informació visiti la nostra política de cookies.

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 de l'RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc de el tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.