ProAsolutions  · Què fem  · Projectes  · Texts tècnics i publicacions

Què fem

Texts tècnics i publicacions

  • ASSESSORAMENT EN LA REDACCIO DE PLECS DE CONDICIONS:

Exemple:

Revisió del disseny de les estacions de la nova línia L9 del metro: L'estudi va tenir per objecte analitzar el disseny de les estacions del tram 4t de la línia L9 del Metro (Sagrera Meridiana – Can Zam / Gorg) tal i com apareixen en el projecte constructiu contractat per GISA i elaborat per AUDING. Tant per a cada un dels incompliments com per als punts de millora, es proposa una solució alternativa que asseguri una interacció còmoda i segura per a l'usuari, ja sigui viatger o personal de la companyia explotadora.

  • MANUAL DE CONDICIONS I CRITERIS PER AL DISSENY I LA UBICACIÓ D'ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ A LA VIA PÚBLICA:

Document que dóna les directrius bàsiques per tal d'elaborar projectes de via pública, resolució de cruïlles i ordenació del mobiliari urbà. Es donen els paràmetres que permeten ubicar elements en funció de les amplades de vorera i es determinen tipologies i seccions en funció de l'amplada de carrer.WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis