ProAsolutions  · Què fem  · Projectes  · Planificació Urbanística

Què fem

Planificació Urbanística

Projectes de participació ciutadana
  • PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Exemple:

Per a la redacció del pla d’accessibilitat i un anàlisi de requeriments es convoca una reunió amb totes les associacions de veïns per tal d’originar un debat sobre temes de mobilitat, accessibilitat i gestió del municipi. A la vegada, es pretén que participin assenyalant aquelles barreres arquitectòniques amb les que es troben diàriament i fins i tot, que suggereixin propostes.

  • ANÀLISI DE TENDÈNCIES DEMOGRÀFIQUES:

El creixement de les ciutats i l’estructura social de les mateixes estan directament relacionades. L’anàlisi de les tendències demogràfiques ajuda a entendre el creixement de les ciutats actuals.

  • GESTIÓ DE CAMPANYES INSTITUCIONALS DE SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA:

La intenció és convèncer al ciutadà de la importància de la seva participació en tot procés de transformació urbana.

Ciutat per a Tothom
  • DIAGNÒSTIC DE LA CIUTAT PER A TOTHOM:

Quan analitzem la ciutat, cal pensar en joves, infants, adults, gent gran, persones que tenen dificultats a l'hora de caminar, persones que s'han de moure amb l'ajut d'una cadira de rodes, persones amb limitacions auditives o visuals, etc. Totes aquestes persones, és a dir, tots els ciutadans són els beneficiaris potencials de millorar l'accessibilitat a la ciutat, de dissenyar-la mitjançant un procés de transformació cap a una ciutat més còmode i amigable sota els criteris del Disseny per a Tothom.

En aquesta diagnosi s'analitzen la via pública, la construcció pública i privada, els sistemes de transport, informació i provisió de serveis. Aquests estudis es basen en les característiques demogràfiques del teixit social existent a cada municipi, tenint en compte, així mateix, els possibles visitants que rebi.

  • ANÀLISI I GESTIÓ DE PLANS D'ACCESSIBILITAT DE VIA PÚBLICA:

El pla d'accessibilitat és l'instrument que programa les intervencions necessàries per adaptar la ciutat en matèria de via pública, edificis municipals i transport. La necessitat d'establir un equilibri entre vianants i vehicles dóna lloc a un replantejament de l'espai públic, potenciant l'àmbit del vianant i establint mesures alternatives pels vehicles, que al llarg de la història han envaït l'espai ocupat pels vianants.

Els últims plans d'accessibilitat de via pública realitzats són: Getaria, Buenavista del Norte, Ordizia, Elgoibar, Laguardia, Masnou and Cabrera de Mar. Tambié som adjudicataris dels plans de Morella i Palma de Mallorca.

plans d'accessibilitat de via pública
  • PROJECTES DE VIA PÚBLICA:

Redacció de projectes executius de via pública per tal de donar una imatge a l'espai urbà, definint adequadament seccions i tipologies de carrer, amplades de vorera i qualitat de materials, així com els models de mobiliari urbà per tal d'aconseguir una millora en l'ús per part dels ciutadans.

Exemple:

L'Avinguda Catalunya de Parets del Vallès: projecte que recull la intervenció a l'eix principal de la zona de l'eixample, l'antiga carretera, per a transformar-la en un passeig que revitalitzi el sector, potenciï el comerç i reguli l'actual trànsit urbà.

  • PROJECTES DE PARCS URBANS:

Redacció de projectes d'adequació de l'espai urbà per a construir parcs urbans, tant des del punt de vista d'obra civil com de jardineria.

Exemple:

Ampliació del Parc de Terramar. Jardí dels Sentits de Sitges: adequació d'un espai annex al Parc de Terramar com a jardí, respectant la part de la vegetació i elements existents com una glorieta, una antiga cisterna,... i s'ha ordenat generant un joc on la vista, el tacte, el gust, l'oïda i l'olfacte estan presents en tot moment.

Imatges virtuals dels projectes
  • IMATGES VIRTUALS DELS PROJECTES:

Imatges de futur a partir de fotografies reals de l'àmbit urbà.

Exemple:

Intervencions a Montserrat: per tal de fer més entenedora la proposta de via pública, es van realitzar “renders” del tram d'accés i de la plaça del santuari.

  • DISSENY DE MOBILIARI URBÀ, PARCS D'ATRACCIONS I JOCS INFANTILS:
mobiliari urbà

La necessitat de millorar la ciutat passa per una nova orientació del disseny dels elements de la via pública. A la vegada, es proporciona assessorament en els criteris que haurien de complir els elements urbans i de mobiliari, des del punt de vista del Disseny per a Tothom, per tal de ser incorporat als plecs de condicions dels concursos i per tal de facilitar al tècnic criteris en la redacció dels projectes.

Exemple:

Informe escossell Carmel: en ocasions es col·labora amb empreses de disseny de mobiliari urbà per obtenir, en aquest cas, un escossell que compleixi tots els aspectes requerits per la normativa.

  • SISTEMES DE SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ:

Per tal de facilitar la vida als ciutadans, es donen les normes de senyalització, llocs on s'ha de situar, elements necessaris, icones, lletra, contrast necessari... També es donen els criteris bàsics en quant a comunicació, llocs que han de disposar de punts d'informació, telefonia especial, programes web,...WAI

· · ·

© ProAsolutions 2005

ProAsolutions english ProAsolutions portugeis